Adatok betöltése...

2014. április 21., hétfő - Konrád

Új építésű lakások kötelező jótállása

Kötelező jótállás az újonnan épített lakásokra

 

 

 

 

 

A kötelező jótállás másik esetkörét az új lakásépítésselkapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. Korm.rendelet jelöli ki. Ennekértelmében a felsorolt lakáselemekre, és a lakásokat kiszolgáló egyébhelyiségekre (tetőrész, pince, kapualj...) kötelező jótállás vonatkozik,melynek időtartama minimum 3 év (3.§ (1) bekezdés), mely az átadás-átvételidőpontjától számítódik.

A javítás szükségessége mind az építőnél, mind ajavítószolgálatnál érvényesíthető. Az érvényesítés feltétele a jótállási jegy, melyenaz épület és a jótállás legfontosabb adatait fel kell tüntetni.

A jótállási jegy ki nem állítása (vagy helytelen kiállítása)nem érinti a fogyasztó igényét.

Az igénybejelentésnél nem szabad megfeledkezni a jegyzőkönyvelkészítéséről. Ennek jogi alapját a 49/2003. GKM rendelet teremti meg.

 

A vállalkozót terhelő legfőbb kötelezettség, hogy ajótállási igényt 15 napon belül meg kell vizsgálni, és az igény teljesítésérőlnyilatkozni. A határidő elmulasztása esetén a fogyasztó panasszal élhet aNemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál.

 

Kötelező alkalmassági idő

Bár másik jogszabályban található, érdemes kiemelni, hogy a3 éves jótállás megszűnése nem jelenti azt, hogy a fogyasztónak semmilyentovábbi igénye nem lehet.

A Ptk. 308/A. § akként rendelkezik, hogy „ha a kötelezőalkalmassági idő 3 évnél hosszabb, az igény érvényesítésre ez a határidőirányadó”. Jelenlegi törvényeink szerint kötelező alkalmassági időt csak azegyes épületrészekre találunk a 11/1985. ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendeletben(az épületelem típusától függően 5 illetve 10 év a kötelező alkalmassági idő).

 

A fogyasztó szempontjából ez nem jelent mást, mint hogy akötelező jótállás eltelte után a kötelező alkalmassági időn belül még szavatosiigénye lehet az építővel szemben. Ez azt jelenti, hogy módjában áll javítást,cserét kérni (amennyiben a hiba nem volt felismerhető).

Pusztán a Ptk. 248.§ban meghatározott bizonyításikötelezettség nem terheli a szavatosság kötelezettjét, megfordítva ez nemjelent mást, minthogy a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a hiba, mely vonatkozásábanigényt támaszt gyártási eredetű.